نانو تکنولوژی

نانو چیست؟

نانو در حقیقت یک پیشوند علمی می باشد به معنای یک مقیاس کوچک (یک میلیاردم) است.در این مقیاس کوچک که اتم ها با هم ترکیب می شوند و مولکول ها را شکل می دهند و با تاثیر متقابل مولکول ها بر هم رفتار و ظاهر ماده شکل می گیرد.اگر بر روی کوچیکترین ذرات یک ماده در مقیاس نانو بتوانیم تاثیر بگذاریم و با تغییر در این رفتارها می توانیم شاهد بروز کارهای خارق العاده در حوزه نانو تکنولوژی باشیم.


نانو تکنولوژی چیست؟

قبل از هر چیز میخواهم پاسخ یک واژه را بدهم که کدام یک درست است نانو تكنولوجي یا نانو تکنولوژی هردوی این واژه ها به نحوی درست هستند اما نانو تکنولوژی درست تر است و نانو تكنولوجی واژه انگلیسی این کلمه میباشد.نانو تکنولوژی یا فناوری نانو توانایی ساخت,کنترل و استفاده ماده در ابعاد نانو متری است و چیزی که در فناوری نانو بسیار مهم است اندازه ذرات می باشد, زیرا در مقیاس نانویی ابعاد ماده در خصوصیات آن بسیار تاثیرگذار است.