نانو تکنولوژی

نانو چیست؟

/what-is-nano

نانو در حقیقت یک پیشوند علمی می باشد به معنای یک مقیاس کوچک (یک میلیاردم) است.در این مقیاس کوچک که اتم ها با هم ترکیب می شوند و مولکول ها را شکل می دهند و با تاثیر متقابل مولکول ها بر هم رفتار و ظاهر ماده شکل می گیرد.اگر بر روی کوچیکترین ذرات یک ماده در مقیاس نانو بتوانیم تاثیر بگذاریم و با تغییر در این رفتارها می توانیم شاهد بروز کارهای خارق العاده در حوزه نانو تکنولوژی باشیم.


نانو تکنولوژی چیست؟

/what-is-nanotechnology

قبل از هر چیز میخواهم پاسخ یک واژه را بدهم که کدام یک درست است نانو تكنولوجي یا نانو تکنولوژی هردوی این واژه ها به نحوی درست هستند اما نانو تکنولوژی درست تر است و نانو تكنولوجی واژه انگلیسی این کلمه میباشد.نانو تکنولوژی یا فناوری نانو توانایی ساخت,کنترل و استفاده ماده در ابعاد نانو متری است و چیزی که در فناوری نانو بسیار مهم است اندازه ذرات می باشد, زیرا در مقیاس نانویی ابعاد ماده در خصوصیات آن بسیار تاثیرگذار است.