فرصت های شغلی

ما در راستای هدف های مشخص شده  ، شرایطی را ایجاد نموده ایم تا  افراد مستعد، فعال و مسئولیت پذیر را با شرایطی مختلف در کنار هم داشته  باشیم . شما هم میتوانید یکی از این افراد باشید ...

برای ما داشتن این ارزش هاست که میتونه ، شما را در کنار ما حفظ کنه

مزایای همکاری با ما در نانوزیت

  • دوره های آموزشی
  • تورهای تفریحی
  • بیمه
  • بیمه تکمیلی
  • محیط امن و آرام
  • هدایای مناسبتی
  • ساعات کاری منعطف
  • مرخصی های تشویقی
  • ساعات کاری منعطف
  • محیطی برای دوستانه اندیشیدن