مضرات جمع شدن جرم ها و آلودگی ها روی موتور خودرو

ضرورت شستشوی سطح خارجی موتور خودرو

بله شستشو و تمیزی سطح خارجی موتور خودرو یک ضرورت است. زمانی را تصور نمایید که برای یک ایراد فنی , خودرویتان را نزد تعمیر کار می برید, تعمیر کار از شما میخواهد کاپوت را بالا بزنید تا بتواند موتور را بررسی نموده و متوجه نقص و ایراد آن گردد. زمانی که درب کاپوت را بالا می زنید با صحنه خیلی بد چربی و جرم و گرد و غبار تیره و سیاه رنگ روی سطح موتور خودرو مواجه می شوید و با این وضعیت آلودگی اگر قطعه ای دچار پوسیدگی , شکستگی , ترک خوردگی و سولفاته شدن باشد تعمیرکار به سختی می تواند تشخیص دهد.اگر جرم ها و آلودگی های سطح موتور خودرو را تمیز نکنید به مرور جذب قطعات شده و باعث نقص و ایراد در عملکرد موتور خودرو می گردد.