مقیاس نانو

نانو چیست؟

/what-is-nano

نانو در حقیقت یک پیشوند علمی می باشد به معنای یک مقیاس کوچک (یک میلیاردم) است.در این مقیاس کوچک که اتم ها با هم ترکیب می شوند و مولکول ها را شکل می دهند و با تاثیر متقابل مولکول ها بر هم رفتار و ظاهر ماده شکل می گیرد.اگر بر روی کوچیکترین ذرات یک ماده در مقیاس نانو بتوانیم تاثیر بگذاریم و با تغییر در این رفتارها می توانیم شاهد بروز کارهای خارق العاده در حوزه نانو تکنولوژی باشیم.