تغییر خواص ماده در مقیاس نانو

نانو چیست؟

نانو در حقیقت یک پیشوند علمی می باشد به معنای یک مقیاس کوچک (یک میلیاردم) است.در این مقیاس کوچک که اتم ها با هم ترکیب می شوند و مولکول ها را شکل می دهند و با تاثیر متقابل مولکول ها بر هم رفتار و ظاهر ماده شکل می گیرد.اگر بر روی کوچیکترین ذرات یک ماده در مقیاس نانو بتوانیم تاثیر بگذاریم و با تغییر در این رفتارها می توانیم شاهد بروز کارهای خارق العاده در حوزه نانو تکنولوژی باشیم.